یزد - خیابان مطهری - مرکز فنآوری اقبال - ساختمان ICT- واحد 223
035-3728-0161